17 – Volkomen afhankelijkheid van God

 
want zonder mij

Als we in dit hoofdstuk de Gemeente vergelijken met de mensen die naar de tent der samenkomst kwamen, omdat zij de Here zochten en dus de gouden kalf-dienst verwierpen, hoe orthodox ook voorgesteld, dan beseffen we dat de Gemeente afgezonderd, er bij name uitgeroepen wordt, om tot zegen te zijn voor de rest van de wereld: voor hen die het gouden kalf dienen en voor alle volkeren der aarde. Is het eerlijk om deze laatste twee groepen onder één noemer te vangen? Ik wil proberen dit te verduidelijken.

Dit is alleen mogelijk als we er met elkaar van doordrongen worden, dat in ieder mens die geestelijk ‘onderweg’ is, èn de Gemeente, èn de gouden kalfdienst èn de wereldgeesten een min of meer invloedrijke plaats hebben. Ik maak dus deze driedeling niet om te veroordelen, maar om duidelijk te kunnen onderscheiden hoe wij zelf ‘onderweg’ zijn. Hoe meer Christus in ons leven gestalte krijgt hoe  meer we beseffen, dat we los gepeld worden uit onze zelfstandigheid en geleid worden op een weg van afhankelijkheid van de Hemelse Vader. Dat is een volmaakte afhankelijkheid. Jezus heeft gezegd: “Wanneer gij de Zoon des mensen (Jezus) verhoogd (gekruisigd) hebt, zult gij inzien, dat Ik het (de Messias) ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft” (Joh. 8:28). “Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod (uitdrukkelijk bevel) gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat Zijn gebod (uitdrukkelijk bevel) eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft” (Joh. 12:49,50). “De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken” (Joh. 14: 10).

Zo zou ik nog veel van soortgelijke uitspraken van Jezus kunnen aanhalen. Laat niemand nu zeggen: “ja, maar dat was Jezus!” om zelf buiten schot te blijven, want diezelfde Jezus heeft gezegd tegen de Zijnen: ” … maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; … ; want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt” (Matth. 10:19,20). Werkelijk schriftgetrouwe christenen kunnen daar niet om heen.

Het is een schokkende boodschap van de Levende Here voor de Zijnen! Het is voor degenen die geroepen zijn, een uitdrukkelijk bevel om ‘in zijn voetstappen’ te treden, zoals Petrus het uitdrukt (1 Petr. 2:21). Dat is het van God de Vader afhankelijke leven, zoals Jezus ons ten voorbeeld was (1 Petr.2:21).

Ja, dat roept een diep verzet op, om zo afhankelijk van God te zijn en te erkennen, dat dat afhankelijke leven dus het normale christenleven zou moeten zijn: ” … blijft in Mij, gelijk Ik in u …. , want zonder Mij kunt gij niets doen,” zegt Jezus, onze Here (Joh. 15:4,5).

De mens is ‘van nature’ godsdienstig, maar als de werkelijkheid van God zich aandient, blijkt de mens van nature ‘vijand van God’ te zijn (Rom. 5:10). Er is in de gevallen mens een diepe weigering om God te verheerlijken en te danken (Rom. 1:21). Maar zodra het ons lukt om onze godsdienstige behoeften te bevredigen op een godsbeeld, dat zo op onszelf lijkt, dat wij niet wederom geboren hoeven te worden tot dát van God afhankelijke leven als van Jezus, dan aarzelen we niet om als de Baälpriesters op de Karmel (1 Kon. 18:26 v.v.) of als Israël rondom het gouden kalf” een uitbundigheid te ontwikkelen, dat het zweet en bloed van ons afdruipt. En als omstanders ons vragen, wie de god is die we zo uitbundig aanbidden in onze schitterende gewaden en cultureel verantwoorde liturgieën, dan roepen we ongegeneerd uit: Dit is onze god, die ons uit het diensthuis gevoerd heeft! (Ex. 32:4). En de omstanders zullen terecht zeggen, dat zij zonder die god net zo, zo niet meer, vreugde kunnen bedrijven, omdat zij zich niet gebonden hoeven te weten aan allerlei (historische) wetten, maar zich laten leiden door de wereldgeesten (denkpatronen van deze wereld: menswetenschap en techniek).

 

<< Vorige hoofdstuk  <<                                       >>  Volgende hoofdstuk >>