12 – Eigen gerechtigheid maakt blind voor Gods gerechtigheid

 
want zonder mij

Het is zoals Paulus zegt van de gelovigen van zijn tijd: “Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen ” (Rom. 10:3).

Onderwerping is het einde van de vijandschap van het vlees ten opzichte van God. Onderwerping is het begin van gehoorzaamheid in Bijbelse zin. En het is door geloofsgehoorzaamheid aan de Levende Here, het Vleesgeworden Woord, dat ieder mens opnieuw geboren wordt (1 Petr. 1:23).

De eis van de wet wordt dus vervuld in mensen die hersteld zijn in de relatie met God, de Hemelse Vader, door gehoorzaamheid aan de opgestane Christus, althans als zij als herboren mensen niet naar het vlees, maar naar de Geest wandelen. Want dat is de vrijheid van de wedergeboren mens, dat hij de keuze heeft om of naar het vlees, dat is naar de aardgebonden denkpatronen (Col. 2), te leven of naar de Geest, dat is naar het vernieuwde denken (Rom. 12:2).

Ieder uit de Geest geboren mens heeft weet van de onbeschrijfelijke vrijheid, die er is als het leven door Gods Geest geïnspireerd wordt, maar hij weet des te meer hoe benauwend, gecompliceerd het leven wordt door de denkpatronen van deze wereld. Door de vrijmaking van Christus is dus de keuze niet moeilijk, maar wel radicaal. De eis der Wet (niet de wetsbedeling , maar de Wet van de Geest des levens, Rom. 8:2) wordt vervuld in hen, die wedergeboren zijn en radicaal zijn in hun beslissing om niet naar het vlees, maar naar de Geest te leven.

Dat zijn degenen, die zich door Jezus Christus bij name uit deze wereld hebben laten roepen: ekklèsia. Zij vormen met elkaar een organisch gebonden groep, kring van gelovigen, die behouden worden (Hand. 2:47).

Hiermee wordt het duidelijk, dat niet de ware leer, de zuivere moraal, de sacrament-gebondenheid enz. enz., doch het leven in en door Hem verlossing aanbiedt aan een verduisterde wereld. Het zijn de gelovigen van de Gemeente van Christus en niet de Gemeente van Christus van de gelovigen, waardoor de vervulling van de Oudtestamentische belofte in Christus openbaar wordt in deze wereld.

 

<< Vorige hoofdstuk  <<                                       >>  Volgende hoofdstuk >>